PR Dashboard • Algemene voorwaardenAlgemene voorwaardenAlgemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Perslijst B.V., tevens handelend onder de naam PR-Dashboard, (hierna te noemen: “De Perslijst”), gevestigd en kantoorhoudend te 1017 NX Amsterdam, aan de Herengracht 450, KvK-nummer 72 30 22 59, die toepasselijk zijn op alle diensten die De Perslijst aanbiedt, onder meer op haar website www.deperslijst.com

In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen "PR-Dashboard", "ons" en "wij" naar De Perslijst B.V. en haar dochterondernemingen. De "Websites" betekent de websites van De Perslijst B.V. (inclusief maar niet beperkt tot deperslijst.com, PR-dashboard.nl, PR-Newsroom.nl, PR-Ninja.nl, verstuurmijnpersbericht.nl, Persvragen, PR-everything.nl en eventuele opvolgende URL's, mobiele of gelokaliseerde versies en gerelateerde domeinen en subdomeinen), en de "Diensten" betekent de communicatie- en berichtenproducten, applicaties en diensten van De Perslijst B.V., in elk geval in welke vorm dan ook die nu of in de toekomst worden aangeboden. De websites en diensten worden hierin gezamenlijk het "aanbod" genoemd.

Deze Algemene Voorwaarden van De Perslijst B.V. worden aangegaan door en tussen De Perslijst B.V. en de entiteit of persoon die een bestelling plaatst voor of toegang krijgt tot een De Perslijst B.V.-aanbod ("Klant" of "u"). Als u het aanbod namens uw bedrijf opent of gebruikt, verklaart u dat u bevoegd bent om deze overeenkomst namens uw bedrijf te accepteren, en alle verwijzingen naar "u" of "klant" verwijzen naar uw bedrijf.

Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel, een deel over het abonnement op De Perslijst en een deel over de diensten PR-Newsroom en Persvragen.

I - Algemeen

Artikel 1 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst die De Perslijst aanbiedt. 1.2 Abonnee verklaart zich bekend en akkoord met de inhoud van deze Voorwaarden en de Overeenkomst.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Abonnee is uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4 Voordat de Abonnee een Overeenkomst aangaat met De Perslijst worden deze Voorwaarden langs elektronische weg aan de Abonnee ter beschikking gesteld; dit gebeurt op zodanige wijze dat de Voorwaarden door de Abonnee kunnen worden opgeslagen en/of geprint en voor de Abonnee toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
1.5 Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in deze Voorwaarden gelden

slechts indien en voor zover zij door De Perslijst zijn vastgelegd en/of uitdrukkelijk zijn aanvaard door De Perslijst. De Perslijst heeft te allen tijde het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, aan te vullen en/of nieuwe voorwaarden te
hanteren. Tenzij anders vermeld zullen de wijzigingen direct in werking treden. Een eventuele bekendmaking vindt plaats door publicatie op de Website en/of door het versturen van een e-mail aan de Abonnee(s).
1.6 Indien een (of meer) bepaling(en) van deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins zijn rechtsgeldigheid verliest, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Voorwaarden.
1.7 De Abonnee dient het abonnementsgeld en aanvullende, verschuldigde vergoedingen binnen (uiterlijk) vier weken na dagtekening van een door De Perslijst aan de Abonnee te verzenden factuur te betalen, door de tijdige bijschrijving daarvan op rekeningnummer (IBAN): NL 90 RABO 0303 4252 02 t.n.v. De Perslijst. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de Abonnee – zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist – in verzuim. Los van eventuele incassomaatregelen, staat het De Perslijst bij niet of niet-tijdige betaling vrij om direct de toegang tot De Perslijst te beëindigen of op te schorten.
1.8 Vanaf 28 dagen na factuurdatum is de Abonnee een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1% per maand of een gedeelte daarvan, terwijl de Abonnee voorts in geval van niet-tijdige betaling gehouden is tot vergoeding van de te maken administratiekosten die door partijen worden gefixeerd op 5% van het verschuldigde bedrag, alsmede de kosten van buitengerechtelijke incasso, waaronder de integrale advocaatkosten van De Perslijst of andere kosten van (juridische) bijstand. Deze incassokosten zijn niet voor matiging vatbaar.
1.9 De Abonnee ziet terzake van alle betalingen af van ieder recht op verrekening of opschorting.
1.10 De Perslijst heeft het recht om het abonnementsgeld jaarlijks te verhogen, na afloop van het betreffende contractjaar. Wanneer de Abonnee het niet eens is met deze verhoging is hij niet verplicht om het Abonnement te verlengen.
1.11 Het Abonnement geldt tot wederopzegging door de Abonnee. Het Abonnement kan vóór ingang van het volgende contractjaar schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
1.12 De Abonnee verleent De Perslijst toestemming om de (bedrijfs)naam van Abonnee te gebruiken als referentie in communicatie jegens derden.

Artikel 2 - Inloggen en accounts
2.1 In verband met de veiligheid en voor de serviceverlening aan Abonnees is een Abonnee verplicht om als inlognaam het e-mailadres te gebruiken waar hij op bereikbaar is. Ook zijn gebruikers verplicht om 2-way-authentication te gebruiken om in te loggen bij hun account(s) die worden aangeboden door De Perslijst B.V. Voldoet de Abonnee niet aan deze verplichting dan behoudt De Perslijst zich het recht voor om de toegang tot de Website te ontzeggen. Indien Abonnee geen gebruik wenst te maken van deze 2-way authentication, of deze uitzet, draagt De Perslijst geen verantwoordelijkheid indien derden ongeoorloofd toegang verkrijgen tot de omgeving van de Abonnee, of indien op welke andere wijze dan ook problemen ontstaan binnen de omgeving van de Abonnee, inclusief de data.
2.2 Login-gegevens van gebruikers (behalve die van de hoofdgebruiker) die langer dan drie (3) maanden niet worden gebruikt worden op ‘non-actief’ gezet. Abonnees kunnen deze logins zelf weer op ‘actief’ zetten wanneer dat nodig is nadat ze met het

hoofdaccount zijn ingelogd op de Website.Artikel 3 - Beëindiging en aanpassing Abonnement
3.1 De Abonnee is gerechtigd om het Abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen indien De Perslijst, nadat de Abonnee haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog tot levering over te gaan, niet voldoet aan haar (leverings)verplichtingen.
3.2 De Perslijst is gerechtigd het Abonnement van de Abonnee met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Abonnee verzuimt om (tijdig) aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Dit laat de financiële verplichtingen van de Abonnee onverlet.
3.3 De Perslijst is gerechtigd het Abonnement van de Abonnee met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Abonnee in staat van faillissement raakt en/of surséance van betaling aanvraagt en/of zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt.
3.4 Voornoemde beëindigingsmogelijkheden gelden naast de verdere beëindigingsmogelijkheden zoals genoemd in deze Voorwaarden.
3.5 Indien Abonnee gegevens gebruikt of downloadt die hij verkrijgt op basis van een specifieke module, ook wel omschreven als “oplossing”, binnen het abonnement en indien het gebruik van deze module eindigt terwijl een andere module doorloopt, dan dient abonnee als gevolg van de wijziging van de abonnementsvorm het gebruik van deze gegevens te staken en eventueel gedownloade data te verwijderen.Artikel 4 - Aansprakelijkheid en overmacht
4.1 De Perslijst is, behoudens dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de Abonnee, voor zover dit blijkt uit dit artikel.
4.2 De totale aansprakelijkheid van De Perslijst wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het Abonnement, dan wel anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor het Abonnement
bedongen prijs (excl. BTW). Indien het Abonnement hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor het Abonnement bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
4.3 Aansprakelijkheid van De Perslijst voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Abonnee, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 11.1 en 11.2, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten. De Perslijst is eveneens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het zoekraken / wissen of op andere wijze ontoegankelijk worden van door de Abonnee zelf aangemaakte adreslijsten, op- en/of aanmerkingen of selecties op de Website.
4.4 Iedere aansprakelijkheid verdergaand dan door De Perslijst afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt gedekt, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.5 In geval van overmacht aan de zijde van De Perslijst, die langer dan 30 dagen duurt, is zij gerechtigd om hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.Artikel 5 - Algemene bepalingen
5.1 De Abonnee is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Perslijst.
5.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
5.3 De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Aanvullingen en/of wijzigingen op de Overeenkomst worden door partijen uitsluitend schriftelijk overeengekomen.II – Abonnement op De Perslijst
Artikel 6 - Abonnement en abonnementsduur
6.1 De Perslijst heeft sinds 1990 een database met de naam “De Perslijst” bedacht, ontwikkeld en uitgewerkt met gegevens van circa 10.000 journalisten, die zij heeft geregistreerd onder nummer 220480. De Abonnee abonneert zich voor een minimumperiode van twaalf maanden (1 jaar) op De Perslijst. Het abonnement vangt aan op de datum van ondertekening van de Overeenkomst, of op elke andere wijze waaruit de aanvaarding door Abonnee blijkt.
6.2 Het Abonnement houdt in dat De Perslijst de Abonnee toegang geeft niet-exclusief gebruiksrecht tot de database van De Perslijst via de Website. Met toegang tot De Perslijst krijgt de Abonnee tevens het recht om in het bestand dat aan hem beschikbaar wordt gesteld op- en/of aanmerkingen te plaatsen op de daarvoor bedoelde plaats. Deze op- en/of aanmerkingen zullen niet voor andere Abonnees zichtbaar zijn. Indien het Abonnement ten einde komt vervalt het gebruiksrecht van de Abonnee en is deze niet langer gerechtigd gebruik te maken van de database en de daarin voorkomende gegevens.
6.3 Indien de Abonnee op- en/of aanmerkingen heeft geplaatst zoals bedoeld in artikel 6.2 van deze Voorwaarden zullen deze op- en/of aanmerkingen na beëindiging van het Abonnement niet langer beschikbaar zijn voor de Abonnee. De Abonnee is zelf verantwoordelijk om de door hem gemaakte op- en/of aanmerkingen eventueel op een extern medium op te slaan, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.Artikel 7 - Abonnees met een abonnement op een vergelijkbaar product
7.1 In afwijking van de artikelen 6.1 tot en met 6.3 geldt voor de nieuwe Abonnee die een abonnement op een vergelijkbaar product [zoals SmartPR, Meltwater, ANP Agility en Persmanager van Nijgh] heeft het volgende. De Abonnee verkrijgt een Abonnement op De Perslijst voor een abonnementsduur van minimaal een jaar, te vermeerderen met een aanvullende periode. Deze aanvullende periode omvat het restant van het lopende abonnementsjaar op het vergelijkbare product waarbij deze aanvullende periode niet langer dan zes maanden mag zijn.
7.2 Voor het eerste jaar van het Abonnement op De Perslijst dient de Abonnee het abonnementsgeld te betalen voorafgaand aan het abonnementsjaar. Voor de aanvullende periode zoals bedoeld in dit artikel is de Abonnee geen abonnementsgeld verschuldigd. De prijs voor het Abonnement is gelijk aan de geldende abonnementsprijs ten tijde van het verstrijken van de aanvullende periode.

7.3 De Abonnee draagt er zelf zorg voor dat het abonnement op het vergelijkbare product wordt beëindigd. Indien het abonnement op het vergelijkbare product na afloop van de aanvullende periode niet is beëindigd, heeft dat geen invloed op de verschuldigdheid van het abonnementsgeld.Artikel 8 - Eigendom en rechten De Perslijst
8.1 De eigendom, alsmede alle rechten op De Perslijst, waaronder die van intellectuele en industriële eigendom, berusten uitsluitend bij De Perslijst. De Abonnee erkent de eigendom en deze rechten en verklaart door aanvaarding van deze Voorwaarden geen inbreuk te zullen maken op deze rechten. De Abonnee mag en zal slechts gebruik maken van De Perslijst zoals uitdrukkelijk is overeengekomen, gedurende de looptijd van het Abonnement.Artikel 9 - Gebruiksrechten Abonnee
9.1 De Abonnee mag De Perslijst uitsluitend aanwenden voor eigen, intern gebruik. De Abonnee is (dus) niet gerechtigd om De Perslijst of delen daarvan te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, daar wijzigingen in aan te (doen) brengen, te distribueren, over te dragen, in (sub)licentie te geven, dan wel deze op een andere wijze commercieel te exploiteren en/of te (doen) gebruiken, alles in de ruimste zin van het woord. Bij overtreding van dit artikel is De Perslijst gerechtigd het Abonnement onverwijld stop te zetten en de Abonnee toegang tot de database en het gebruik van de gegevens daarin te ontzeggen. Eén en ander laat het recht van De Perslijst om andere (juridische) maatregelen te treffen onverlet.
9.2 De Perslijst laat een bijlage van een persbericht maximaal drie (3) maanden op de server van de Website staan. Na deze periode stopt het updaten van de statistieken. Er blijft één versie van het verzonden persbericht online staan, zonder bijlagen. Aan de Abonnee worden de Final Stats (finale statistieken weergegeven op de statistiekenpagina) van het persbericht getoond.
9.3 Abonnee heeft het recht om per dag maximaal 250 contacten vanaf de Website te downloaden (ongeacht voor welke soort download wordt gekozen). Alleen voor eigen contacten is een uitzondering. Een abonnee mag eigen contacten altijd downloaden, ook wanneer dit er meer dan 250 zijn. Op de website zijn vijf soorten downloads beschikbaar: Postverzending (geen e-mail), Medialijst (mediatitel, oplage, website), E-mailadressen (naam, e-mail), LNEIG en PostNL Pakketzending. De e-mailadressen zijn alleen als enkelvoudig tekstbestand te downloaden. Voor verzendingen met het e-mailsysteem van De Perslijst geldt een maximum van 500 e-mails per verzending, maar geen limiet voor het aantal verzendingen per dag.
9.4. Abonnees met een maandabonnement, Non-Profit of Small Business abonnement is het niet toegestaan om gegevens uit De Perslijst te downloaden, met uitzondering van de Eigen Contacten, zoals genoemd in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
9.5 Indien abonnee gebruik maakt van de mogelijkheid om data te downloaden wordt hij aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat abonnee dient te zorgen voor een goede beveiliging van de data (artikel 32 AVG) en dat hij zich in geval van een datalek ertoe verplicht om daarvan uiterlijk binnen 72 uur melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Abonnee vrijwaart De Perslijst tegen alle mogelijke aanspraken van derden indien hij gebruik maakt van het downloaden van data.

9.6 De Perslijst heeft het recht om, wanneer de Abonnee de download-limiet overschrijdt, het account al dan niet tijdelijk te sluiten zonder dat de Abonnee recht heeft op terugbetaling van het abonnementsgeld of een deel daarvan.
9.7 Het recht om data te downloaden vervalt op het moment dat het abonnement wordt opgezegd, of op het moment dat de resterende abonnementsduur twee maanden of korter is, tenzij het abonnement wordt verlengd. Deze bepaling geldt niet voor eigen contacten; deze kunnen tot het einde van het abonnement worden gedownload.
9.8 De Perslijst heeft het recht om, wanneer zij terzake van het (on)geautoriseerde gebruik van De Perslijst door de Abonnee om welke reden ook door derden aansprakelijk wordt gesteld, de hieruit voortvloeiende schade volledig te verhalen op de Abonnee.
9.9 Abonnee heeft de mogelijkheid om eigen aantekeningen en opmerkingen te maken in de eigen omgeving van De Perslijst. Bij beëindiging van het abonnement zullen deze aantekeningen vervallen. Het is niet mogelijk om deze aantekeningen en opmerkingen te exporteren of op andere wijze te behouden na beëindiging.Artikel 10 - Eigen Contacten
10.1 De Abonnee kan zonder extra vergoeding gebruik maken van de optie ‘Eigen Contacten’. De Abonnee die gebruik maakt van deze optie is zelf geheel verantwoordelijk voor het actueel houden en het beheer van de data die hier is ingevuld. De Abonnee die van eigen contacten gebruik maakt is daarnaast zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van (uitdrukkelijke) toestemming om persberichten naar de contacten in deze ‘Eigen Contacten’ te mogen sturen zoals vereist is in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, de GDPR (AVG) en de Telecommunicatiewet. De Perslijst is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de gegevens die de Abonnee in ‘Eigen Contacten’ bijhoudt en de eventuele gevolgen van het gebruik van deze gegevens. De Perslijst verwerkt de hier bedoelde gegevens ook niet zelf, zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat neemt niet weg dat De Perslijst bij wangebruik of misbruik, dan wel handelen in strijd met wet- en regelgeving, de toegang tot De Perslijst met onmiddellijke ingang kan staken, los van verdere maatregelen.
10.2 Wanneer de Abonnee gebruik maakt van de optie ‘Eigen Contacten’ en daarbij het verzendsysteem van De Perslijst gebruikt, behoudt De Perslijst zich het recht voor om e-mails van de betreffende Abonnee achterin de verzendlijst te zetten indien de eigen contacten niet naar behoren functioneren of op andere wijze aflevering van aangeboden e-mail wordt vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt.
10.3 Alvorens de Abonnee een eigen contact openbaar maakt moet hiervan I) de naam compleet zijn ingevuld, II) het medium correct zijn ingevuld, III) minimaal 1 database-rubriek zijn geselecteerd en IV) een werkend e-mailadres zijn ingevuld en/of het juiste telefoonnummer van die persoon. Tevens dient de Abonnee te controleren of het eigen contact niet reeds in de database van De Perslijst aanwezig is.
10.4 Eigen contacten staan in een afgeschermd deel van de database dat voor niemand zichtbaar is. Deze data moet door de Abonnee worden bijgehouden. Wenst een Abonnee de data niet langer zelf bij te houden, dan kan een contact / kunnen meerdere contacten openbaar worden gemaakt in de database van de Perslijst. De Perslijst controleert de juistheid van de gegevens dan nogmaals, stemt af met de Abonnee welke gegevens mogen worden gebruikt en op welke wijze en

voegt het contact vervolgens, met instemming van de Abonnee, toe aan de openbare database.Artikel 11 - Garanties/gebruik
11.1 De Perslijst streeft naar volledigheid van de in De Perslijst opgenomen gegevens. Zij kan echter niet garanderen dat deze volledig en/of juist zijn. De Perslijst is niet aansprakelijk voor de (on)juistheid en/of (on)volledigheid van de gegevens, in welke zin dan ook.
11.2 Iedere inconsistentie, onjuistheid en/of onvolledigheid kan gemeld worden bij de mediamanagers van De Perslijst per e-mail via: wijzigen@deperslijst.com of via de meldoptie in De Perslijst. De Perslijst zal de inconsistentie, onjuistheid en/of
onvolledigheid verifiëren en zal deze naar haar eigen inzicht - waar nodig - aanpassen en/of wijzigen.
11.3 Het gebruik van De Perslijst geschiedt volledig voor rekening en risico van de Abonnee.
11.4 Het is Abonnees / gebruikers van De Perslijst uitdrukkelijk niet toegestaan om de database te gebruiken om grote hoeveelheden e-mail te sturen die als ‘spam’ kunnen worden aangemerkt onder toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Telecommunicatiewet. Daarnaast dient de Abonnee ook overigens te voldoen aan de voorwaarden van toepasselijke wet- en regelgeving, en over gerichte toestemming van de ‘geadresseerde’ te beschikken, vóórdat hij mails verzendt aan derden. Deze verantwoordelijkheid ligt uitdrukkelijk bij de Abonnee. De Abonnee heeft daarbij de plicht om journalisten, die te kennen geven dat zij geen e-mails meer wensen te ontvangen van de Abonnee, onmiddellijk uit zijn verzendlijst te halen en niet meer te benaderen via e-mail. Wanneer de Abonnee in strijd met het voorgaande handelt, en/of nalaat om journalisten die aangeven dat zij geen e-mails (meer) willen ontvangen van de Abonnee te verwijderen uit zijn verzendlijst komen alle gevolgen uitsluitend voor rekening van de Abonnee, waarbij hij De Perslijst vrijwaart tegen alle aanspraken van derden, schade en (juridische) kosten daar uitdrukkelijk onder begrepen. De Perslijst heeft bij elke journalist in de database een ‘checkbox’ gemaakt waarmee de Abonnee journalisten kan uitsluiten van e-mail selectie.
11.5 Wanneer de e-mail verzendingen van een Abonnee leiden tot klachten van een journalist of overheidsinstantie is De Perslijst gerechtigd om maatregelen te nemen om deze klachten te voorkomen ter bescherming van alle andere Abonnees en zichzelf. Deze maatregelen kunnen variëren van een waarschuwing aan de Abonnee en het inkorten van de verzendlijsten waartoe de Abonnee toegang heeft, tot het onmiddellijk beëindigen van het Abonnement. Dit alles zonder recht op teruggave van abonnementsgeld of vergoeding voor ontstane overlast of schade. Het voorgaande geldt onverminderd de aansprakelijkheid van de Abonnee voor alle eventuele schade die De Perslijst hierdoor lijdt en de kosten die zij moet maken, waaronder die van (juridische) bijstand.
11.6 Abonnee erkent dat De Perslijst B.V. content niet vooraf screent, maar dat De Perslijst B.V. en de door haar aangewezen personen het recht (maar niet de verplichting) hebben om naar eigen goeddunken content te screenen, te weigeren, te verplaatsen of te verwijderen die door abonnee beschikbaar is gesteld via De Perslijst.

III – PR-Newsroom en Persvragen

Artikel 12 – De diensten PR-Newsroom en Persvragen
12.1 Onder de naam PR-Newsroom wordt een dienst aangeboden waarmee abonnee op met behulp van de PR-Newsroom software op de eigen website content kan plaatsen die door anderen, waaronder journalisten, kan worden ingezien.
12.2 Onder de naam Persvragen wordt een dienst aangeboden waarmee abonnee gebruik maakt van software die bedoeld is om persvragen snel en eenduidig te beantwoorden. Daarbij wordt een database met archief aangelegd met onder meer eerder gestelde vragen, de gegeven antwoorden, journalisten die vragen hebben gesteld, interne kennisdragers die antwoorden hebben geleverd en de woordvoerders die bij de beantwoording betrokken waren.
12.3 De essentie van de diensten PR-Newsroom en Persvragen is het aanbieden van een software platform. PR-Newsroom en Persvragen houden zich niet bezig met de inhoud en plaatsing van de berichten; deze inhoud wordt door de abonnee zelf bepaald.
12.4 Abonnee is verantwoordelijk voor de juistheid en rechtmatigheid van alle informatie, gegevens, tekst, software, afbeeldingen of ander materiaal ("Inhoud"), of deze nu openbaar is geplaatst of privé is verzonden. Dit betekent dat Abonnee, en niet De Perslijst B.V., volledig verantwoordelijk is voor alle inhoud die Abonnee uploadt, post, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via het platform. De Perslijst B.V. heeft geen controle over de inhoud die via het platform wordt geplaatst en garandeert als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud. In geen geval is De Perslijst B.V. op enigerlei wijze aansprakelijk voor enige inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van enige geplaatste inhoud via het platform.
12.5 Abonnee stemt ermee in om de dienst PR-Newsroom of Persvragen niet te gebruiken om:
- Content te uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreuk maakt op de privacy van iemand anders, haatdragend of racistisch, etnisch of anderszins aanstootgevend of minderjarigen schaden;
- Zich voor te doen als een andere persoon of entiteit;
- Content te uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen waarvoor Abonnee niet het recht heeft of waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden;
- ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, "ongewenste e-mail", "spam" of enige andere vorm van uitnodiging te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen;
- materiaal te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of te beperken; - een ander te 'stalken' of anderszins lastig te vallen; en / of het verzamelen of bewaren van persoonlijke gegevens over andere gebruikers in verband met het verboden gedrag en de activiteiten uiteengezet in bovenstaande paragrafen.
12.6 Abonnee erkent dat De Perslijst B.V. content niet vooraf screent, maar dat De Perslijst B.V. en de door haar aangewezen personen het recht (maar niet de

verplichting) hebben om naar eigen goeddunken content te screenen, te weigeren, te verplaatsen of te verwijderen die door abonnee beschikbaar is gesteld via PR-Newsroom en Persvragen.
12.7 Abonnee stemt ermee in en gaat ermee akkoord dat De Perslijst B.V. accountinformatie en inhoud mag openen, bewaren en openbaar mag maken indien dit wettelijk vereist is of indien De Perslijst BV van oordeel is dat een dergelijke toegangsbewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om:
1. te voldoen aan de juridische procedure;
2. de servicevoorwaarden af te dwingen;
3. te reageren op beweringen dat enige inhoud de rechten van derden schendt;
4. de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van gebruikers van De Perslijst B.V. en het publiek te beschermen.


Artikel 13 - Platforms van derden
13.1 PR-Newsroom, Persvragen en De Perslijst kunnen integraties met bepaalde platforms van derden ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat het aanbod met dergelijke platforms van derden communiceert, moet Abonnee mogelijk inloggegevens invoeren om ervoor te zorgen dat de services toegang krijgen tot en relevante informatie ontvangen van dergelijke platforms van derden. Door gebruik te
maken van het aanbod met een extern platform, geeft Abonnee De Perslijst B.V. toestemming om toegang te krijgen tot de accounts van Abonnee bij een dergelijk extern platform. Abonnee is als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante voorwaarden van de platforms van derden en het onderhouden van een goede account met een goede reputatie bij de providers van de platforms van derden. Abonnee erkent en gaat ermee akkoord dat De Perslijst B.V. geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft voor een platform van derden of gegevens die naar een platform van derden worden geëxporteerd. De Perslijst B.V. garandeert niet dat het aanbod integraties met enig platform van derden zal onderhouden en De Perslijst B.V. kan de integraties van het aanbod met elk platform van derden te allen tijde met of zonder kennisgeving aan u uitschakelen.Artikel 14 – Aansprakelijkheid en limiet aan online publicatie
14.1 De Perslijst BV neemt alle maatregelen om ervoor te zorgen dat de data via PR-Newsroom en Persvragen beschikbaar zijn. Indien dit echter om welke reden dan ook tijdelijk niet lukt en de geplaatste data niet online geraadpleegd kunnen worden is De Perslijst BV niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
14.2 De door abonnee geplaatste data zal vanaf het moment van plaatsing één jaar gepubliceerd worden. De Perslijst BV heeft geen verbintenis om deze data langer te publiceren of te bewaren, tenzij partijen anders overeenkomen. Abonnee dient zelf zorg te dragen voor een back-up van de geplaatste data. Abonnee erkent dat De Perslijst B.V. algemene praktijken en limieten kan vaststellen met betrekking tot het gebruik van het aanbod, inclusief maar niet beperkt tot het maximale aantal dagen dat content door het platform wordt bewaard. De Perslijst B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd het aanbod (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent.
Abonnee stemt ermee in dat De Perslijst B.V. niet aansprakelijk is jegens Abonnee of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van het aanbod.

Algemene Voorwaarden De Perslijst B.V. - juli 2023